forbot
Polska
Największe osiągnięcia polskiej nauki w 2013 roku — Aktualności i zdjęcia na Allbiz Polska
Waluta PLN
Największe osiągnięcia polskiej nauki w 2013 roku — Aktualności i zdjęcia na Allbiz Polska
All.BizPolskaNowościNauka i technologieNajwiększe osiągnięcia polskiej nauki w 2013 roku

Największe osiągnięcia polskiej nauki w 2013 roku

10 Gru 2013 11:06 | Nauka i technologie

"Uchwalenie kodeksu etycznego pracownika nauki czy wyniesienie na orbitę pierwszego polskiego satelity to - zdaniem prezesa Polskiej Akademii Nauk - jedne z ciekawszych i ważniejszych wydarzeń mijającego roku, związanych z działalnością akademii.

- Zgromadzenie Ogólne PAN uchwaliło kodeks etyczny pracownika naukowego. (...) To bardzo ważny dokument. Mówi o tym, co uważamy za zachowanie nielicujące z etosem pracy naukowca. Jednocześnie jako otwartą sprawę pozostawia to, jakie konsekwencje wyciągać, i w jakim trybie, z powodu zachowania nieetycznego - przypomniał prezes PAN prof. Michał Kleiber na wtorkowym spotkaniu z mediami, na którym podsumował wydarzenia w akademii z ostatniego roku. Dodał, że kodeks wzorowano na podobnych dokumentach opracowanych dla innych gremiów, zwłaszcza na analogicznym kodeksie dla UE.

Do waż­nych wy­da­rzeń 2013 r. Kle­iber za­li­czył też przy­go­to­wa­nia do bu­do­wy w Ja­błon­nie k. War­sza­wy Cen­trum Ba­daw­cze­go PAN "Kon­wer­sja Ener­gii i Źró­dła Od­na­wial­ne". - To za­da­nie nie­zwy­kle am­bit­ne. Chce­my, by była to in­sty­tu­cja z jed­nej stro­ny pro­wa­dzą­ca ba­da­nia, z dru­giej - re­ali­zu­ją­ca wdro­że­nia, pro­wa­dzą­ca cer­ty­fi­ka­cje i wy­da­ją­ca opi­nie na temat urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do kon­wer­sji ener­gii i zwią­za­nych z od­na­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii - tłu­ma­czył pro­fe­sor.

In­we­sty­cja ma kosz­to­wać ok. 100 mln zł, więk­szość środ­ków po­cho­dzi z pro­gra­mu roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. - Za nie­ca­łe dwa ty­go­dnie, 16 grud­nia, zo­sta­nie wbita pierw­sza ło­pa­ta pod bu­do­wę - za­po­wie­dział pre­zes PAN. Za rok-pół­to­ra całe przed­się­wzię­cie po­win­no za­cząć dzia­łal­ność. Dodał, że w związ­ku z two­rze­niem cen­trum po­wo­ła­no spe­cjal­ny ze­spół do­rad­czy, skła­da­ją­cy się z wy­bit­nych na­ukow­ców, m.​in. przed­sta­wi­cie­li uczel­ni tech­nicz­nych oraz wiel­kich, dzia­ła­ją­cych w Pol­sce firm ta­kich, jak KGHM, Tau­ron, Lotos czy Ener­ga. - Od 1 wrze­śnia w le­gio­now­skim tech­ni­kum uru­cho­mio­no spe­cjal­ną klasę zwią­za­ną z od­na­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii, żeby kształ­cić tam do tego przed­się­wzię­cia przy­szłe kadry - dodał Kle­iber.

Pod­su­mo­wu­jąc wy­da­rze­nia na­uko­we w PAN, pre­zes przy­po­mniał m.​in., że 21 li­sto­pa­da wy­nie­sio­no na or­bi­tę pierw­sze­go pol­skie­go sa­te­li­tę na­uko­we­go Lem. Urzą­dze­nie zbu­do­wa­li spe­cja­li­ści z Cen­trum Badań Ko­smicz­nych PAN i Cen­trum Astro­no­micz­ne­go im. M. Ko­per­ni­ka PAN (CAMK) w War­sza­wie. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji skon­tak­to­wa­li się z dr. Ro­ma­nem Waw­rzasz­kiem w sta­cji kon­tro­li lotów w CAMK, który na­wią­zał z Lemem 13-mi­nu­to­wą łącz­ność.


Poinformował przy tym, że w trakcie regularnych sesji komunikacyjnych naukowcy uruchamiają kolejne podsystemy. - Teraz czeka nas kluczowe zadanie. (...) Pomału przechodzimy do całkowitego uruchomienia trybu autonomicznego, dzięki któremu satelita zacznie sam ustalać swoje położenie i automatycznie reagować na jego zmiany - zapowiedział Wawrzaszek.

Na spotkaniu przypomniano też, że w Instytucie Nenckiego ruszyło Centrum Neurobiologii. Zespół Centrum składa się z pięciu grup badawczych, których celem jest wyjaśnienie funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Podczas spotkania zaprezentowano również unikatowe znaleziska archeologiczne naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz z innych placówek, m.in. paciorki, srebrne bransolety czy złotą klamerkę zdobioną w technice filigranu. Znaleziono je w Weklicach (Warmińsko-Mazurskie), na cmentarzysku, które archeolodzy wiążą ze społecznością kultury wielbarskiej, identyfikowaną z ludem Gotów."

Źródło:  Onet.pl

Wiadomości rubryki: Nauka i technologie

Porównaj0
WyczyśćWybrane pozycje: 0